Δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.22124/01-04-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 1117/τ.Β’/01-04-2020) με θέμα «επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των έμμισθων, άμισθων Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου, Κω – Λέρου, των Κτηματολογικών Γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στο σύνολο της επικράτειας για το χρονικό διάστημα 03-04-2020 έως και 10-04-2020»

ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ:

Α) οι κάθε είδους συναλλαγές καθώς και ο έλεγχος των αρχείων,

Β) κάθε προθεσμία σχετική με τη μεταγραφή, εγγραφή, καταχώριση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων και

Γ) η παραγραφή κάθε συναφούς αξιώσεως.

Παρακάτω θα βρείτε την ανακοίνωση