ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016), όπως ισχύει για την προμήθεια υπηρεσιών/αγαθών διοργάνωσης Εκδήλωσης ΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ του Τ.Ε.Ε.Τμ. Δωδεκανήσου στην Ρόδο στις 01/03/2023 ημέρα Τετάρτη με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΟ: