Το ΤΕΕ τμ. Δωδεκανήσου σας ενημερώνει πως μετά από συνεχείς διαπραγματεύσεις, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τις συμβούλους του Υπουργού Κου Κοντονή, το Ν.Π.Δ.Δ “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, το ΥΠΕΝ, καθώς και την θετική εισήγηση του Κτηματολογικού Δικαστή Ρόδου, πετύχαμε την υπογραφή επέκτασης της προγραμματικής σύμβασης του ΤΕΕ τμ. Δωδεκανήσου με το Υπουργείο Δικαιοσύνης  για επανατοποθέτηση εκπροσώπου του ΤΕΕ τμ. Δωδεκανήσου στο Κτηματολόγιο από σήμερα 17/07/ 2018 και μέχρι την 31-12-2018.

Ουσιαστικά, επεκτείνεται η προγραμματική σύμβαση που είχε υπογραφεί το 2016 μεταξύ Υπουργείου Δικαιοσύνης και ΤΕΕ τμ. Δωδεκανήσου για την ψηφιοποίηση κτηματολογικών μερίδων, θέμα υψίστης σημασίας για όλους τους μηχανικούς.

Επίσης, έχουν προχωρήσει οι συνεννοήσεις με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για περαιτέρω (2η) επέκταση της προγραμματικής σύμβασης περί τα τέλη της χρονιάς που διανύουμε, μέχρι την 16/01/2020, όπου ορίζεται βάση του Νόμου 4512/2018, η μετάβαση των Κτηματολογίων στον νέο Φορέα  “Ελληνικό Κτηματολόγιο”.

Διευκρινίζουμε ότι θα πληρώνουμε τα απαραίτητα παράβολα ΜΟΝΟ για την μερίδα που θα περιγράφεται στην αίτηση και θα λαμβάνουμε ψηφιακά πέραν αυτής και τις όμορες μερίδες χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση για αυτές.

Προς διευκόλυνση σας παραθέτουμε την ακριβή διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για την παραλαβή ψηφιακών κτηματολογικών σχεδιαγραμμάτων.
Ο συνάδελφος μηχανικός που εκπροσωπεί το ΤΕΕ τμ. Δωδεκανήσου στο Κτηματολόγιο Ρόδου είναι ο κος Μητσού Γιώργος με στοιχεία επικοινωνίας: ΚΙΝ 6948 271 167 – και email g.mitsou@yahoo.gr

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε νέο email που ανοίξαμε σε συνεργασία με τον Κτηματολογίκο Δικαστή teedodekanisou.ktimatologio@yahoo.com και θα χρησιμοποιείται μόνο για την αποστολή του σαρωμένου υλικού.

Η διαδικασία που θα ακολουθείται απο εδώ και εξής για την παραλαβή ψηφιακών κτηματολογικών σχεδιαγραμμάτων είναι η εξής:

1. Κατατίθεται αίτηση (επισυνάπτεται) στο όνομα του ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει το έννομο συμφέρον της λήψης των σχεδιαγραμμάτων.
(Προσοχή: Η αίτηση υπόκειται σε έλεγχο και πρέπει να συμφωνεί με τα βιβλία του Κτηματολογίου. Εξαιρούνται περιπτώσεις χρησικτησίας, στα οποία θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “χρησικτησία” σε άλλο σημείο της αίτησης).

2. Στην πίσω πλευρά της αίτησης θα πρέπει να αναγράφονται οι όμορες μερίδες που χρειάζονται για την τοπογραφική εργασία.
Στην αίτηση επισυνάπτεται απόσπασμα κτηματολογικού χάρτη για να είναι εύκολος ο έλεγχος των όμορων.

3. Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του μηχανικού που θα παραλάβει τα ψηφιακά αρχεία.

4. Η αίτηση κατατίθεται πληρώνοντας το αντίστοιχο μεγαρόσημο (3 ευρώ).

5. Η αίτηση αφού ελεγχθεί ως προς το έννομο συμφέρον θα χρεώνεται για τη διεκπεραίωση στο συνάδελφο Μητσού Γιώργο, ο οποίος και θα προβαίνει στην σάρωση της μερίδας και των όμορων.

6. Αφού πληρωθεί το παράβολο της αρχικής μερίδας (4,5 ευρώ) καθώς και το μεγαρόσημο σχεδιαγράμματος (2 ευρώ), παραλαμβάνεται και σε φωτοτυπία η αρχική μερίδα.

7. Τέλος, ο κ. Μητσού προβαίνει στην αποστολή των ψηφιακών αρχείων στα e-mail που θα του υποδείξετε.

Στα σκαναρισμένα αρχεία θα εμφανίζονται μόνο τα γεωμετρικά στοιχεία της μερίδας, χωρίς να εμφανίζονται στοιχεία που παραπέμπουν στο Κτηματολόγιο (σφραγίδες, υπογραφές κτλ).

Αίτηση Κτηματολόγιο

Πίνακας Κτηματολόγιο 

Προσοχή

Η διαδικασία είναι αυστηρή.

Για την διεκπεραίωση θα ακολουθείται η σειρά χρέωσης από το Κτηματολόγιο στον κ. Μητσού και η διαδικασία δε θα μπορεί να πραγματοποιείται αυθημερόν.

Οποιαδήποτε επικοινωνία και επαφή με τον συνάδελφο θα πρέπει να γίνεται αυστηρά έξω από τον χώρο του Αρχείου.