Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017
Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών που ασκούσαν αποκλειστικά Επιχειρηματική
ή Αγροτική Δραστηριότητα, κατά το έτος εκκαθάρισης.

Η εκκαθάριση αποτελεί σύνθετο έργο που πραγματοποιείται για πρώτη φορά, με ενέργειες Υπηρεσιών και
Φορέων εντός και εκτός του ΕΦΚΑ. Για την υλοποίησή του απαιτήθηκε μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη νέων
και τροποποίηση των υφιστάμενων μηχανογραφικών εφαρμογών, εμπλουτισμός των Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών του Φορέα και δημιουργία νέων Υπηρεσιών που θα αποτελέσουν τη βάση επί της οποίας θα
πραγματοποιείται εφεξής η ετήσια εκκαθάριση.

Έχουν ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο του Οργανισμού 1.155.534 ειδοποιητήρια εκκαθάρισης ενώ είναι σε
εξέλιξη η διαδικασία εκκαθάρισης για τις υπόλοιπες κατηγορίες (παράλληλη Μισθωτή Απασχόληση,
αμειβόμενος με ΔΠΥ παρ.9 αρ.39 Ν.4387/2016).

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο του ΕΦΚΑ για να πληροφορηθούν τα αποτέλεσμα
της εκκαθάρισης, να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο, να ενημερωθούν μέσω του “Ενημερωτικού Σημειώματος
Εκκαθάρισης” και των Συχνών Ερωτήσεων

 • Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει τους ασφαλισμένους που δικαιούνται ποσό προς επιστροφή, ως
  αποτέλεσμα της εκκαθάρισης εισφορών 2017, ότι συμψηφίζεται με τρέχουσες εισφορές
  (συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς Μαρτίου 2018), ως εξής:
  Αν είναι μικρότερο των 50,00 € θα συμψηφισθεί αυτόματα.
 • Αν είναι μεγαλύτερο των 50,01 € μπορεί να συμψηφισθεί εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα έως
  31/05/2018.
 • Η αίτηση υποβάλλεται διαδικτυακά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΕΦΚΑ, ή στις αρμόδιες
  Υπηρεσίες Μη Μισθωτών.

Μετά τη πάροδο της προθεσμίας το ποσό προς επιστροφή θα πιστωθεί στον Τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ)
των δικαιούχων, που δεν έχουν υποβάλει σχετική αίτηση.
Για τη δήλωση του ΙΒΑΝ, έχει δημιουργηθεί σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία στον ιστότοπο ΕΦΚΑ.

Επισημαίνεται ότι η επιλογή συμψηφισμού του ποσού επιστροφής με τρέχουσες εισφορές διασφαλίζει και
αποτρέπει ενδεχόμενη κατάσχεσή του έναντι οφειλών προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Από την εν λόγω εκκαθάριση, όλοι οι ασφαλισμένοι μπορούν να εκτυπώνουν:
α) το συνολικό ποσό που τους χρεώθηκε,
β) το συνολικό ποσό που πλήρωσαν για την χρήση 2017.
Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα τόσο για τις λογιστικές εγγραφές των ασφαλιστικών εισφορών που τους
χρεώθηκαν, όσο και για τον ετεροχρονισμό των εξόδων (του ποσού που δεν πληρώθηκε) το οποίο
μεταφέρεται στην επόμενη χρήση.

Επιστροφή Εισφορών ΕΦΚΑ και Υποχρεώσεις Μαΐου 2018 Ασφαλισμένων