Ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας, σχετικά με την εγγραφή των Επιχειρήσεων / Οργανισμών εμπλεκόμενων με την παραγωγή, ανάκτηση, διάθεση, αποθήκευση, συλλογή και μεταφορά αποβλήτων, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, με καταληκτική ημερομηνία την 20η Ιουλίου.