Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου και προς επιβεβαίωση των όσων εγράφησαν μέχρι σήμερα τα έμμισθα και άμισθα υποθηκοφυλακεία της χώρας, τα κτηματολογικά γραφεία Ρόδου και Κω – Λέρου καταργούνται και οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις του προσωπικού καταργούνται σε κάθε περίπτωση αυτοδικαίως 9 μήνες από την δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Προβλέπεται ειδικότερα για την κατάργηση των κτηματολογικών γραφείων και των υποθηκοφυλακείων να εκδίδονται εντός 24 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ. του νέου οργανισμού αντί 9 που προέβλεπε το σχέδιο που υποβλήθηκε προς έλεγχο στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή.

Η πρώτη αντίδραση στο σχέδιο νόμου, στο πλαίσιο της διαβούλευσης, εκδηλώθηκε από το νέο μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου και υποψήφιο πρόεδρο δικηγόρο κ. Σάββα Λυριστή.
Σε τρεις αναρτήσεις του συγκεκριμένα στον διαδικτυακό τόπο της διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου ο κ. Λυριστής αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 §5 του Νομοσχεδίου ‘’Τα έμμισθα και τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία της Χώρας, τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω – Λέρου, καθώς και τα Κτηματολογικά Γραφεία Θεσσαλονίκης και Πειραιά καταργούνται, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7.’’Περαιτέρω σύμφωνα με την παράγραφο 8 του αυτού άρθρου ‘’Ο Οργανισμός είναι αρμόδιος για: α) Τη σύνταξη, τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους νόμους 2308/1995 και 2664/1998. β) Την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κανονιστικό διάταγμα 19/23-7-1941 (Α΄244), όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 811/19-1-1971 (Α΄9), στις περιοχές στις οποίες δεν έχει επεκταθεί η λειτουργία του Εθνικού Kτηματολογίου και έως την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης του συνόλου της Χώρας.
Γίνεται ρητή λοιπόν πρόβλεψη στην παράγραφο 8 για την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κανονιστικό διάταγμα 19/23-7-1941 (Α΄244), όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 811/19-1-1971 (Α΄9).
Καίτοι όμως καταργούνται εκτός των Υποθηκοφυλακείων της χώρας (για τη συνέχιση της λειτουργίας των οποίων θεσμοθετείται ειδική πρόβλεψη) τα Κτηματολόγια Ρόδου και Κω-Λέρου με την παράγραφο 5, δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στην τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος μεταγραφών κατά το ΚΔ 132/1929, ήτοι του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, στον οποίο θεμελιώνεται η εν γένει λειτουργία του Κτηματολογίου Ρόδου καθώς και του Κτηματολογίου Κω – Λέρου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κενό νόμου, με απροσδιόριστες προς το παρόν συνέπειες.
Για τους λόγους αυτούς, επιβάλλεται να συμπληρωθεί η διάταξη του άρθρου 1§8β’ ως εξής ‘’Την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κανονιστικό διάταγμα 19/23-7-1941 (Α΄244), όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 811/19-1-1971 (Α΄9) καθώς και την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω-Λέρου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΚΔ 132/1929, στις περιοχές στις οποίες δεν έχει επεκταθεί η λειτουργία του Εθνικού Kτηματολογίου και έως την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης του συνόλου της Χώρας’’ αναφέρει στην πρώτη του παρατήρηση ο κ. Λυριστής.

Τονίζει επιπλέον και τα εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 §5 του Νομοσχεδίου ‘’Τα έμμισθα και τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία της Χώρας, τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω – Λέρου, καθώς και τα Κτηματολογικά Γραφεία Θεσσαλονίκης και Πειραιά καταργούνται, όπως ορίζεται στην παράγραφο 7.’’
Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 15 §3 του Νομοσχεδίου ‘’Τα Κτηματολογικά Γραφεία είναι καθ΄ύλην αρμόδια για α) Την άσκηση κάθε αρμοδιότητας που αφορά τη λειτουργία και τήρηση του Εθνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 2308/1995, 2664/1998 και 3889/2010 (Α΄182), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και των κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών εκδιδόμενων κάθε φορά κανονιστικών πράξεων. β) αα) Την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κανονιστικό διάταγμα 19/23-7-1941, όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 811/19-1-1971, μέχρι την έναρξη ισχύος του Εθνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 2664/1998.
Καίτοι όμως καταργούνται εκτός των Υποθηκοφυλακείων της χώρας (για τη συνέχιση της λειτουργίας των οποίων θεσμοθετείται ειδική πρόβλεψη) τα Κτηματολόγια Ρόδου και Κω-Λέρου με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Νομοσχεδίου, δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στην τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος μεταγραφών κατά το ΚΔ 132/1929, ήτοι του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, στον οποίο θεμελιώνεται η εν γένει λειτουργία του Κτηματολογίου Ρόδου καθώς και του Κτηματολογίου Κω – Λέρου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κενό νόμου, με απροσδιόριστες προς το παρόν συνέπειες.
Για τους λόγους αυτούς, επιβάλλεται να συμπληρωθεί η διάταξη του άρθρου 15§3 β) αα) ως εξής ‘’Την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο κανονιστικό διάταγμα 19/23-7-1941, όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 811/19-1-1971, καθώς και την τήρηση, ενημέρωση και λειτουργία των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω-Λέρου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΚΔ 132/1929, μέχρι την έναρξη ισχύος του Εθνικού Κτηματολογίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 2664/1998’’».
Στην τρίτη του παρατήρηση ο κ. Λυριστής αναφέρει τα εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 §5 του Νομοσχεδίου ‘’Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οργανικές θέσεις του προσωπικού των εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω – Λέρου, των Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά και οι θέσεις των αμίσθων Υποθηκοφυλάκων της Χώρας, καταργούνται με τη δημοσίευση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 7.’’
Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 20§3 όμως του Νομοσχεδίου ‘’Στις θέσεις της παραγράφου 1, όπως κατανέμονται κατά την παράγραφο 2, μεταφέρεται και εντάσσεται αυτοδικαίως με τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 1 ή με την πάροδο είκοσι τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 1, το προσωπικό που υπηρετεί σε θέσεις υπαλλήλων εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, οι οποίες καταργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 1, εφόσον δεν έχει υποβάλει αίτηση μετάταξης κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.’’

Παρότι λοιπόν γίνεται ρητή πρόβλεψη για το προσωπικό που υπηρετεί σε θέσεις υπαλλήλων εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, δεν γίνεται καμία απολύτως πρόβλεψη για την τύχη των υπαλλήλων των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω – Λέρου, ήτοι υπαλλήλων που, εκτός των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών που θα υποστούν σε περίπτωση μη ύπαρξης ρητής πρόβλεψης στο υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο, δύνανται με την αναμφισβήτητη εμπειρία τους και τις διοικητικές, νομικές και ιστορικές τους γνώσεις στον τομέα του Κτηματολογίου να συμβάλλουν ουσιαστικά προς την επίτευξη του στόχου του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου.
Για τους λόγους αυτούς επιβάλλεται να συμπληρωθεί το άρθρο 20 §3 του Νομοσχεδίου ως εξής: ‘’Στις θέσεις της παραγράφου 1, όπως κατανέμονται κατά την παράγραφο 2, μεταφέρεται και εντάσσεται αυτοδικαίως με τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 1 ή με την πάροδο είκοσι τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 1, το προσωπικό που υπηρετεί σε θέσεις υπαλλήλων εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογίων Ρόδου και Κω – Λέρου, οι οποίες καταργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 1, εφόσον δεν έχει υποβάλει αίτηση μετάταξης κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.’’».

 Πηγή:www.dimokratiki.gr