Νέα προγραμματική σύμβαση για το Κτηματολόγιο Ρόδου, υπέγραψαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας και ο Πρόεδρος ΤΕΕ Δωδεκανήσου κ. Αντώνης Γιαννικουρής, με ισχύ από 23 Φεβρουαρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.  

Η νέα προγραμματική σύμβαση αποφασίσθηκε, λόγω τροποποίησης της παρ.7, άρθρο 1, ν. 4512/2018. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018 (A’ 5) τροποποιείται ως προς την προθεσμία κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων και η παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Για την, σύμφωνα με την παρ. 5, κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων και των θέσεων, εκδίδονται σταδιακά εντός εξήντα (60) μηνών, κατ’ ανώτατο όριο, από τις 17.1.2018, αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ του Φορέα, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Διευθυντή…».

Σκοπός της σύμβασης είναι η υποστήριξη του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου με τεχνικό προσωπικό λόγω της αδυναμίας του υφιστάμενου προσωπικού να ανταποκριθεί σε αιτήματα που αφορούν τη χορήγηση ψηφιακών κτηματολογικών σχεδιαγραμμάτων. Η χορήγηση σε ψηφιακή μορφή των διαγραμμάτων κρίνεται απαραίτητη για την ορθότητα των οριοθετήσεων των ακινήτων και την εκπόνηση πλήθους τεχνικών εργασιών, με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών (Υπουργείο Δικαιοσύνης – ΤΕΕ Δωδεκανήσου) για την υλοποίηση της εργασίας «Ψηφιοποίηση και χορήγηση κτηματολογικών σχεδιαγραμμάτων» προκειμένου να ικανοποιούνται με ακρίβεια και σε εύλογο χρονικό διάστημα σχετικά αιτήματα μηχανικών.

Το ΤΕΕ Δωδεκανήσου, προχώρησε εγκαίρως στην σύναψη νέας προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη στελέχωσητου Κτηματολογίου Ρόδου, προκειμένου να συνδράμει στην προσπάθεια περιορισμού του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών που αφορούν κυρίως στους δασικούς χάρτες, στα πρόγραμματα ενεργειακής αναβάθμισης, στα προγράμματα ΕΣΠΑ και τις επενδύσεις.

Ο τεχνικός κόσμος διαχρονικά αγωνιά και στηρίζει την λειτουργία του Κτηματολογίου Ρόδου, αποδεικνύοντας έμπρακτα και σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, ότι για προβλήματα που προκύπτουν πάντα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της επίλυσης προσφέροντας επιστημονική γνώση, εθελοντική τεχνική εργασία και ιδίους πόρους.  

Με την ευκαιρία να αναφερθούμε στις προγραμματικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης από το 2016 έως σήμερα, για την υποστήριξη της στελέχωσης του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου:

  • 04/11/2016 έως 31/12/2017
  • 16/07/2018 έως 31/12/2018
  • 27/03/2019 έως 16/01/2020
  • 29/01/2021 έως 17/01/2022
  • 23/02/2022 έως 31/12/2022

Το κόστος αμοιβών των προγραμματικών συμβάσεων εξασφαλίζεται από τον προϋπολογισμό (ίδιοι πόροι) του ΤΕΕ Δωδεκανήσου.