ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 14-05-2017

 

Σας ενημερώνουμε ότι :

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής για συμμετοχή :

1. ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ
( Ν .4412/2016 άρθρο 221 ΠΑΡ. 8 ) έως και 14-05-2017 και

 

2. ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ
( Ν .4412/2016 άρθρο 221 παρ. 9 ) έως και 14-05-2017