Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΔΕΥΑΡ) στο πλαίσιο της υποχρέωσής της που απορρέει από τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» όπως ισχύει,  για τη λήψη μέτρων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία, προτίθεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας σε άτομο εκτός της Επιχείρησης ή σε Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.)- ανάλογων προσόντων και απαιτήσεων.Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ανάθεση της παραπάνω υπηρεσίας (792,50 ώρες/έτος), ανέρχεται στο ποσό  των  16.642,50€ χωρίς ΦΠΑ, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 3.328,50€ χωρίς ΦΠΑ ως δικαίωμα προαίρεσης, εφόσον ενεργοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη «ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» (άρθρο 10) και «ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (άρθρο 8) της παρούσας πρόσκλησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΟ