Στα επισυναπτόμενα θα βρείτε δύο αιτήσεις. Η κάθε αίτηση περιλαμβάνει και Υπεύθυνη Δήλωση με το σχετικό κείμενο.

Οι αιτήσεις αφορούν :

1. Σύνταξη καταλόγου εκπροσώπων του Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ Δωδεκανήσου σε επιτροπές Διαγωνισμών Έργων (Ν. 4412/2016, άρθρο 221, παρ.8)

 

2. Σύνταξη Ετήσιου καταλόγου εκπροσώπων του Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ Δωδεκανήσου σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Ν. 4412/2016, άρθρο 221, παρ.9)

Αφού συμπληρώσετε τις αιτήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτές καθώς και τις αντίστοιχες Υπεύθυνες Δηλώσεις, σας παρακαλώ όπως τις υποβάλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

tee_rod@tee.gr

Την ηλεκτρονική διεύθυνση θα την βρείτε επίσης και επί των αιτήσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Καταληκτική ημερομηνία υποβολής  20-07-2018