Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, δημοσιεύει πρόσκληση προκειμένου να προχωρήσει για το έτος 2019 στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, για τη συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των αντίστοιχων δημοσίων συμβάσεων μέσω της διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης όπως ειδικότερα καθορίζεται στις παραγράφους 5 & 6 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

Παρακάτω θα βρείτε την πρόσκληση με την αίτηση και τα στοιχεία αποστολής σε μορφή Pdf.