Ο Δήμος Ρόδου, προκειμένου να προχωρήσει στη κατάρτιση καταλόγων έτους 2020 ενδιαφερομένων ανά κατηγορία μελέτης για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 118 του ν.4412/2016

Καλεί

Α. κάθε ενδιαφερόμενο μελετητή Δημοσίων Έργων που επιθυμεί να εγγραφεί στον κατάλογο για την ανάθεση μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

να υποβάλει σχετική Αίτηση στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ρόδου Πλατεία Ελευθερίας 1, εντός είκοσι (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς μέχρι την 20.02.2020.

Τα παραπάνω υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, εξωτερικά του οποίου θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής :

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 (ΑΡΘΡΟ 118, ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν.4412/2016)»,

Πληροφορίες: Παρασκευοπούλου Άννα 22410 43080,2241043082

Παρακάτω θα βρείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για περισσότερες πληροφορίες και την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.