Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να καταρτίσει καταλόγους ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά το άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016, για το έτος 2020

Προσκαλεί

Τους ενδιαφερόμενους μελετητές να εγγραφούν στους καταλόγους της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένη σχετική αίτηση που επισυνάπτεται μέχρι και τις 10 Μαρτίου 2020 αυτοπροσώπως,ταχυδρομικά είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση sapost@ypai.gr και να συνοδεύονται από αντίγραφο Μελετητικού Πτυχίου σε ισχύ.

Παρακάτω θα βρείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για περισσότερες πληροφορίες και την σχετική ΑΙΤΗΣΗ .