Ο Δήμος της Κω, διά της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να
προχωρήσει στη κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των αντίστοιχων δημοσίων συμβάσεων (που αφορούν στο σύνολο των Δημοτικών Κοινοτήτων), μέσω της διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, όπως ειδικότερα καθορίζεται στις παραγράφους 5 & 6 του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για το έτος 2020,

Καλεί
τους υποψήφιους αναδόχους, που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του.

να υποβάλουν σχετική Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση (οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα), στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση :
Γραφείο Πρωτοκόλλου Δήμου Κω, Ακτή Κουντουριώτη 7, 853 00, Κως).

Τα παραπάνω υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, εξωτερικά του οποίου θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής :
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν.4412/2016»,
είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς έως και τις 07 Φεβρουαρίου 2020. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Μητρώου Περιφερειακών Ενοτήτων
των άρθρων 105 & 106 του ν.3669/2008 (πρώην Νομαρχιακών Μητρώων) ή
Μελετητικό Πτυχίο ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, το οποίο να είναι σε ισχύ.

Πληροφορίες : κα Διονυσία Διψελλά, τηλ. 2242 361504, κα Πολίτη Μαρία τηλ. 2242361501, κα Χαρά Παπαϊωάννου 2242 361545.

Παρακάτω θα βρείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για περισσότερες πληροφορίες

Παρακάτω θα βρείτε επίσης συνημμένα την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ