Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε προσφορά για την μελέτη εκτίμησης αγοραίας αξίας ακινήτου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω: 

Στην προσφορά σας θα αναφέρεται ο τίτλος της προσφοράς και θα είναι υπόψη της «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ». 

Η προσφορά να κατατεθεί μέχρι 16-08-2021 ημέρα Δευτέρα, είτε στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης στην Δ/νση ΔΕΥΑΡ 2ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου, είτε να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση prom.pr@deyar.gr 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 1.798,50 € πλέον ΦΠΑ 24%. Η προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό στο σύνολό του.

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε – € – και μέχρι δύο δεκαδικά. Η παράδοση της μελέτης θα είναι εντός ένα μήνα από την υπογραφή της απόφασης ανάθεσης.

Η πληρωμή των τιμολογίων θα γίνεται εντός δύο μηνών από την τιμολόγηση.

Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και συγκεκριμένα:

 κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει),

κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν.4412/2016) 

  • ως και με κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προκύψει, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΟ