Ο Δήμος Καρπάθου σας προσκαλεί στην ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ την οποία επισυνάπτουμε προς ενημέρωσή σας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν στην κατάρτιση καταλόγων ανά κατηγορία έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για το έτος 2017, (σύμφωνα με την παρ. 5, του αρ.118 του ν.4412/2016).

Στα έγγραφα θα βρείτε:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ