Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποστέλει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την οποία θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους ,  ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ενδιαφερομένων ανα κατηγορία έργων μελετών, παροχής υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών προκειμένου να αναδειχθούν ανάδοχοι ( με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης ) σε έργα, μελέτες, παροχής υπηρεσιών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών  μετά  από τη διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

Στον συνδέσμο θα βρείτε την:

ΑΙΤΗΣΗ και την απαραίτητη Υπευθυνη Δήλωση που συνοδεύει την αίτηση 

καθώς και την ηλεκτρονική δ/νση για απευθείας αποστολή προς το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ και όχι προς την γραμματεία του ΤΕΕ.

Για περαιτέρω πληροφορίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ιγνάτης Γ. Κοτζαγκιόζης
Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Εκτέλεσης Έργων
Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου
ΤΚ 81100, Μυτιλήνη
Τηλ.: 22510-36154 & Φαξ : 22510-36159
Email : ikotzag@aegean.gr