Στο πλαίσιο της διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων, το ΤΕΕ συμμετέχει στις εξεταστικές επιτροπές που συστήνονται στις Περιφέρειες της χώρας, ορίζοντας έναν εμπειρογνώμονα.

 Προς το σκοπό αυτό το Τ.Ε.Ε. δημιουργεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώο Εμπειρογνωμόνων, το οποίο θα απαρτίζεται από  μηχανικούς που διαθέτουν τίτλο σπουδών συναφή προς το αντικείμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες  ΕΔΩ