Για την Συγκρότηση Διεπιστημονικής Ομάδας Εργασίας για την:
Αειφόρα ανάπτυξη λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών με την δημιουργία νέων τουριστικών πόρων και προϊόντων μέσω ανάλυσης, τεκμηρίωσης, μοντελοποίησης, διαχείρισης και διατήρησης πολιτιστικού αποθέματος με χρήση εφαρμογών ΤΠΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΟ: