Προς ενημέρωση σας και άμεσες ενέργειες σας, επισυνάπτεται Αίτηση συμμετοχής από τον Δήμο Ρόδου για:

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118, ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4412/2016.

Παρακαλώ συμπληρώστε την Αίτηση και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο. Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 20-4-2018