ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2019 (βάσει της παρ.5 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016)

Στο παρακάτω αρχείο περιλαμβάνεται η Πρόσκληση, η Αίτηση και η Υπεύθυνη Δήλωση.