Ο Δήμος της Κω δημοσιεύει πρόσκληση, διά της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των αντίστοιχων δημοσίων συμβάσεων (που αφορούν στο σύνολο των Δημοτικών Κοινοτήτων), μέσω της διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, όπως ειδικότερα καθορίζεται στις παραγράφους 5&6 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για το έτος 2019.

Παρακάτω θα βρείτε την Πρόσκληση, την Αίτηση και την Υπεύθυνη Δήλωση.