Από την ΔΕΥΑΡ εκδόθηκε η ακόλουθη πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο Επέκταση Δικτύων Υδρευσης περιοχής Περέχα:

ΔΕΥΑΡ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ – ΝΠΙΔ – ΑΦΜ 997562265 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΤΗΛ:22410 45300 – Site: www.deyar.gr-Email:protokollo@deyar.gr

Πληρ.: Ζαβόλας Νικήτας

Τηλ.: 2241045375

Email:water@deyar.gr

Ρόδος 16/12/2021

Αρ. Πρωτ.:15212

Προς: Κορκίδας Ανδρέας

akorkidas@gmail.com

ΤΕΕ Δωδ/σου

tee_rod@tee.gr

ΘΕΜΑ «Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς»

Έργο: Επέκταση Δικτύων Ύδρευσης Περιοχής Περέχα

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλλετε προσφορά για το έργο Επέκταση Δικτύων Ύδρευσης Περιοχής Περέχα προϋπολογισμού 19996,58€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Μαζί με το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, θα πρέπει να συνυποβληθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν4412/2016 για έλεγχο, τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) απόσπασμα ποινικού μητρώου

Β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

Γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΡ με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 29-12-2021 μέχρι την 10:00 π.μ.

Η προσφορά θα είναι σε κλειστό φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα αναφέρεται ο τίτλος του έργου και θα είναι υπόψη της Διεύθυνσης Υδάτων για την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού με την σημείωση να ανοιχθεί μόνο από την επιτροπή.

Η παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στο ΤΕΕ για να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. Παρακαλούμε για την επιβεβαίωση της ανάρτησης.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία

Εσωτερ. Διανομή

  1. Γενικός Διευθυντής
  2. Φάκελος Έργου

Ο Διευθυντής Υδάτων

Ζαβόλας Νικήτας

Διπλ/χος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Συνημμένα

1. Μελέτη έργου