​Λαμβάνοντας υπόψη την παύση ισχύος της από 08/01/2021 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: Ψ153Ω-Α14) καθώς το προβλεπόμενο σε αυτή χρονικό διάστημα αναστολής εργασιών της υπηρεσίας του Κτηματολογίου Ρόδου παρήλθε την 22/01/2021 και δεδομένου ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ 4992/22-01-2021 Κ.Υ.Α. με θέμα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25.01.2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 01.02.2021 και ώρα 6:00, δημοσιευθείσας στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 186 στις 23.01.2021, εξακολουθούν να τελούν σε αναστολή:α) κ-ά-θ-ε προθεσμία σχετική με τη μεταγραφή, εγγραφή, καταχώριση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων καιβ) η παραγραφή κάθε συναφούς αξίωσης,θα επιτρέπονται μεν οι συναλλαγές (έλεγχος πράξεων καταχωρημένων και μη , έλεγχος ατομικών φακέλων ακινήτων , καταβολή δικαιωμάτων , παραλαβή των προς καταχώριση πράξεων, παραλαβή αιτήσεων , παράδοση πιστοποιητικών και σχεδιαγραμμάτων) καθώς και ο έλεγχος των αρχείων (Ρόδου και Τήλου – Χάλκης) αποκλειστικά όμως σε επείγουσες περιπτώσεις , οι οποίες θα αιτιολογούνται ειδικά από τον ενδιαφερόμενο , και μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.Ειδικότερα:• Η είσοδος στην υπηρεσία για έρευνα σε όλα τα αρχεία θα γίνεται κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού. Προς το σκοπό αυτό θα καλείτε στο τηλέφωνο 22410-37120 (κος Μιχαλάντος) και ώρες 10.00 -12.00. Ορίζουμε μέγιστο χρόνο έρευνας στα αρχεία για κάθε πρόσωπο τα 45 λεπτά προκειμένου να εξυπηρετηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός συναλλασσομένων.• Έρευνα στο Αρχείο Υποθηκοφυλακείου Τήλου – Χάλκης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη , ώρες 10:00 – 12:00 κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού. Προς το σκοπό αυτό θα καλείτε στο τηλέφωνο 22410-34482 (κος Χανδακάρης) και ώρες 10.00 -12.00.• Η κατάθεση πράξεων προς μεταγραφή θα γίνεται μόνο κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού. Προς το σκοπό αυτό θα καλείτε στο τηλέφωνο 22410-37120 (κο Μιχαλάντο) από τις 10.00 μέχρι τις 12.00. Μέγιστος αριθμός πράξεων προς κατάθεση δύο (02) κάθε φορά ανά συναλλασσόμενο. Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο θα πραγματοποιείται και η καταβολή τελών και δικαιωμάτων στην υπάλληλο κα Σαντορινιού.• Η κατάθεση ενεχύρου θα είναι δυνατή μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με τον υπάλληλο κ. Μιχαλάντο (22410 – 37120).• Κατάθεση αιτήσεων οποιασδήποτε μορφής, παραλαβή πιστοποιητικών ιδιοκτησίας και αντιγράφων σχεδιαγραμμάτων θα πραγματοποιείται κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού. Για το σκοπό αυτό θα καλείτε την κα Διακοσάββα στο τηλέφωνο 22410-35107 και ώρες 10.00-12.00.