Σας ενημερώνουμε πως μετά από συνεχείς διαπραγματεύσεις, με τον Κτηματολογικό Δικαστή Ρόδου και τον αρμόδιο Εισαγγελέα πετύχαμε την επανατοποθέτηση εκπροσώπου του ΤΕΕ στο Κτηματολόγιο από σήμερα 20/10/ 2017.

Ουσιαστικά, ενεργοποιείται η προγραμματική σύμβαση που είχε υπογραφεί το 2016 μεταξύ Υπουργείου Δικαιοσύνης και ΤΕΕ τμ. Δωδεκανήσου για την ψηφιοποίηση κτηματολογικών μερίδων, θέμα υψίστης σημασίας για όλους τους μηχανικούς.

Διευκρινίζουμε ότι θα πληρώνουμε τα απαραίτητα παράβολα ΜΟΝΟ για την μερίδα που θα περιγράφεται στην αίτηση και θα λαμβάνουμε ψηφιακά πέραν αυτής και τις όμορες μερίδες χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση για αυτές.

Προς διευκόλυνση σας παραθέτουμε την ακριβή διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για την παραλαβή ψηφιακών κτηματολογικών σχεδιαγραμμάτων. Ο συνάδελφος μηχανικός που εκπροσωπεί το ΤΕΕ στο Κτηματολόγιο Ρόδου είναι ο κος Μητσού Γιώργος με στοιχεία επικοινωνίας: ΚΙΝ 6948 271 167 – και email g.mitsou@yahoo.gr

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε νέο email που ανοίξαμε σε συνεργασία με τον Κτηματολογίκο Δικαστή teedodekanisou.ktimatologio@yahoo.com και θα χρησιμοποιείται μόνο για την αποστολή του σαρωμένου υλικού.


Κατεβάστε εδώ τα αρχεία σε μορφή Pdf και εγγράφου

ΑΙΤΗΣΗ:  Αίτηση.pdf   Αίτηση.xls

ΠΙΝΑΚΑΣ: Πίνακας.pdf   Πίνακας.xls

Η διαδικασία που θα ακολουθείται απο εδώ και εξής για την παραλαβή ψηφιακών κτηματολογικών σχεδιαγραμμάτων είναι η εξής:

1. Κατατίθεται αίτηση (επισυνάπτεται) στο όνομα του ιδιοκτήτη, ο οποίος έχει το έννομο συμφέρον της λήψης των σχεδιαγραμμάτων. (Προσοχή: Η αίτηση υπόκειται σε έλεγχο και πρέπει να συμφωνεί με τα βιβλία του Κτηματολογίου. Εξαιρούνται περιπτώσεις χρησικτησίας, στα οποία θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “χρησικτησία” σε άλλο σημείο της αίτησης).

2. Στην πίσω πλευρά της αίτησης θα πρέπει να αναγράφονται οι όμορες μερίδες που χρειάζονται για την τοπογραφική εργασία. Στην αίτηση επισυνάπτεται απόσπασμα κτηματολογικού χάρτη για να είναι εύκολος ο έλεγχος των όμορων.

3. Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του μηχανικού που θα παραλάβει τα ψηφιακά αρχεία.

4. Η αίτηση κατατίθεται πληρώνοντας το αντίστοιχο μεγαρόσημο (3 ευρώ).

5. Η αίτηση αφού ελεγχθεί ως προς το έννομο συμφέρον θα χρεώνεται για τη διεκπεραίωση στο συνάδελφο Μητσού Γιώργο, ο οποίος και θα προβαίνει στην σάρωση της μερίδας και των όμορων.

6. Αφού πληρωθεί το παράβολο της αρχικής μερίδας (4,5 ευρώ) καθώς και το μεγαρόσημο σχεδιαγράμματος (2 ευρώ), παραλαμβάνεται και σε φωτοτυπία η αρχική μερίδα.

7. Τέλος, ο κ. Μητσού προβαίνει στην αποστολή των ψηφιακών αρχείων στα e-mail που θα του υποδείξετε. Στα σκαναρισμένα αρχεία θα εμφανίζονται μόνο τα γεωμετρικά στοιχεία της μερίδας, χωρίς να εμφανίζονται στοιχεία που παραπέμπουν στο Κτηματολόγιο (σφραγίδες, υπογραφές κτλ).


Προσοχή η διαδικασία είναι αυστηρή. Για την διεκπεραίωση θα ακολουθείται η σειρά χρέωσης από το Κτηματολόγιο στον κ. Μητσού και η διαδικασία δε θα μπορεί να πραγματοποιείται αυθημερόν. Οποιαδήποτε επικοινωνία και επαφή με τον συνάδελφο θα πρέπει να γίνεται αυστηρά έξω από τον χώρο του Αρχείου.

Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Παναγιώτη Τσιράκο για την πολύτιμη βοήθεια του.