Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών στο πλαίσιο του έργου “ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ”

Προκήρυξη Εξετάσεων για τη Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη των εξετάσεων για τη Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν μέρος στις εν λόγω εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν στο Τ.Ε.Ε. αίτηση με τα  δικαιολογητικά, από 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023...
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών στο πλαίσιο του έργου “ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΝΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση αύλειου χώρου στο σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου μέσω κατάθεσης έγγραφων οικονομικών προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

9Α.-ΝΕΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΑΝΑΘΕΣΗ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ-2023_Ακριβές-Αντίγραφο_Λήψη