Σας διαβιβάζουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντως που μας απεστάλει από τον  ΔΗΜΟ ΚΩ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ προς ενημέρωσή σας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν στην κατάρτιση, από τον  ΔΗΜΟ ΚΩ  – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  καταλόγων ανά κατηγορία έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2017, προκειμένου να αναδειχθούν ανάδοχοι ( με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης ) σε έργα, μελέτες ,παροχής υπηρεσιών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών  μετά  από τη διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ με την ηλεκτρονική δ/νση για απευθείας αποστολή προς το ΔΗΜΟ ΚΩ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και την απαραίτητη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ που συνοδεύει την αίτηση