Βασικός στόχος της παρούσας πρότασης είναι ο σχεδιασμός της αειφόρου ανάπτυξης αντιπροσωπευτικών περιοχών, από τις λιγότερο αναπτυγμένες, σε γειτνίαση με πύλες εισόδου στην χώρα ή με τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές, ώστε να προσανατολιστεί σε αυτές το υπάρχον τουριστικό ρεύμα με πόλους έλξης νέους τουριστικούς πόρους και προϊόντα που θα προκύψουν από την αναβάθμιση του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος και από την ανάπτυξη και αξιοποίησή του μέσω εφαρμογών ΤΠΕ. Η αξιοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ μπορεί να συμβάλει γενικότερα στην ανάπτυξη τουριστικών πόρων και προϊόντων των περιοχών με πολιτιστικό και περιβαλλοντικό απόθεμα με την αναβάθμισή του μέσω της ανάλυσης της τεκμηρίωσης της μοντελοποίησης και διαχείρισής του

Με τον τρόπο αυτό :

  • αυξάνεται η προστιθέμενη αξία της τουριστικής ανάπτυξης και της τοπικής οικονομίας, ενσωματώνοντας νέους τουριστικούς πόρους και προϊόντα
  • προσελκύοντας εξωτερικές οικονομίες , όπως του τουρισμού, οι οποίες επενδύονται σε μία ενδογενή ανάπτυξη με όχημα μεταφοράς του τουριστικού ρεύματος από τις πλέον ανεπτυγμένες στις ξεχασμένες η/και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές νέους πόλους έλξης σε αυτές από την αναβάθμιση του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος

Συγκεκριμένα για τα μικρά νησιά της Δωδεκανήσου, την Χάλκη, την Σύμη, το Καστελόριζο και την Κάσο, που σήμερα βρίσκονται στην στενή ή την ευρύτερη περιφέρεια της Ρόδου, είναι δυνατόν με την κατάλληλη ανάπτυξη νέων τουριστικών πόρων και προϊόντων μέσω της αναβάθμισης του μοναδικού αρχιτεκτονικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού τους αποθέματος να προσανατολίσουν τοπικά εξειδικευμένα μέρη του τουριστικού ρεύματος της Ρόδου δημιουργώντας νέα τουριστική δραστηριότητα (Κάσος) ή προστιθέμενη αξία στον τουρισμό αλλά και την τοπική οικονομία με αύξηση της παραμονής πέρα του ημερήσιου ή ολιγοήμερου τουρισμού.

Η κοινοπραξία του ΑΕΙ αποτελείται από: 1. Δύο ερευνητικούς φορείς (ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα, το ΕΜΠ, το οποίο είναι και ο συντονιστής της πρότασης και ένα ερευνητικό ινστιτούτο, το ΙΤΕ). Οι δύο αυτοί φορείς έχουν μεγάλη εμπειρία σε θέματα τουρισμού καθώς και ερευνητική δραστηριότητα στην ανάλυση, τεκμηρίωση, μοντελοποίηση και διαχείριση του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος (ΠΠΑ). 2. Δύο εταιρείες, η Telesto και η Consortis, που δραστηριοποιούνται σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών αλλά και χωρικής ανάλυσης και μελέτης 3. Δύο λοιπούς τεχνικούς ερευνητικούς φορείς, τα Τεχνικά Επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Βορείου Αιγαίου, μέσω των οποίων θα μελετηθούν οι τρόποι ένταξης της αποτίμησης και της αναβάθμισης του ΠΠΑ στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. 3. Έναν λοιπό ερευνητικό φορέα του λογίζεται ως εταιρεία, το Ινστιτούτο Τουριστικών Μελετών και Προβλέψεων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΙΤΕΠ), που έχει ως στόχο την μελέτη και τη την πρόβλεψη τω επιπτώσεων του ΑΕΙ στην τοπική τουριστική οικονομία αλλά και τις πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις που αυτό προκαλεί στις εν λόγω περιοχές. Παρακάτω παρουσιάζονται οι τέσσερις βασικοί άξονες που έργου. Οι εταιρείες θα εμπλακούν κυρίως στον Άξονα ΙΙ που συσχετίζεται με την ανάπτυξη των εργαλείων ΤΠΕ, το ΕΜΠ, το ΙΤΕ, το ΙΤΕΠ σε συνεργασία με τα δύο ΤΕΕ θα συμβάλουν στον Άξονα Ι, η Consortis, τα ΤΕΕ, το ΕΜΠ και τα ΙΤΕΠ στον Άξονα ΙΙΙ, ενώ στον άξονα IV θα συμβάλει κυρίως το ΕΜΠ με το ΙΤΕ σε συνεργασία με το ΙΤΕΠ.