ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για κατάρτιση καταλόγου έτους 2020 ενδιαφερομένων ανά κατηγορία μελέτης κατά το άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α 2016), του Δήμου Ρόδου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για κατάρτιση καταλόγου έτους 2020 ενδιαφερομένων ανά κατηγορία μελέτης κατά το άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α 2016), του Δήμου Ρόδου

Ο Δήμος Ρόδου, προκειμένου να προχωρήσει στη κατάρτιση καταλόγων έτους 2020 ενδιαφερομένων ανά κατηγορία μελέτης για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 118 του ν.4412/2016 Καλεί Α. κάθε ενδιαφερόμενο μελετητή...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για κατάρτιση καταλόγου έτους 2020 ενδιαφερομένων ανά κατηγορία μελέτης κατά το άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α 2016), του Δήμου Ρόδου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την κατάρτιση καταλόγων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2020 (βάσει της παρ.5 του Άρθρου 118 του Ν.4412/2016) του Δήμου Κω

Ο Δήμος της Κω, διά της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου ναπροχωρήσει στη κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης των...